Validació de patents europees a Espanya

L’Oficina Europea de Patentes (EPO) examina les patents europees (EP) perquè, amb un únic procediment de patent centralitzat, una concessió de patent pugui conferir drets de protecció per patent en fins a 39 Estats Contractants del Conveni de la Patent Europea (EPC). Després de la concessió, però, una EP no és automàticament vàlida en tots aquests Estats. Hi ha dues maneres per fer que una EP confereix drets de protecció en aquests Estats: per mitjà de la validació de l’EP en els respectius Estats o sol·licitant una patent unitària.

Espanya no forma part del sistema de la patent unitària, per tant, una EP no pot conferir drets de protecció per patent mitjançant la sol·licitud d’una patent unitària. La validació de la patent europea a Espanya és l’única alternativa perquè l’EP confereixi aquests drets de protecció.

La validació d’una EP a Espanya requereix el pagament de les corresponents taxes oficials, la presentació d’una traducció completa de l’EP a l’espanyol i la personació d’un representant legal a Espanya. Aquests requisits s’han de formalitzar en el període de 3 mesos des de la publicació de l’EP concedida. Es pot sol·licitar una extensió del termini per fer la validació de 2 mesos addicionals durant el període de 3 mesos sense incórrer costos addicionals, però l’extensió l’ha d’aprovar l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) sense que encara hagi expirat el termini de 3 mesos.

L’abast de protecció a Espanya queda determinat pel text de la traducció a l’espanyol, per la qual cosa s’ha de prestar especial atenció i cura durant la preparació de la traducció.

Com a representants autoritzats davant l’OEPM, a Elion podem preparar i presentar validacions de patents europees. Les traduccions a l’espanyol són realitzades per traductors especialitzats en patents, no obstant l’agent europeu de patents del nostre equip més especialitzat en el camp tècnic de la invenció de l’EP revisa la traducció a l’espanyol abans de la presentació amb l’objectiu de minimitzar possibles pèrdues de abast de protecció. No s’incorren costos addicionals per la revisió de la traducció i, per tant, Elion realitza la validació a Espanya de manera econòmica.

Si estàs interessat a validar la teva patent europea a Espanya, contacta’ns a [email protected] i/o 93 393 92 94.